Verantwoord Mesttransportrealtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM)

Vraag en Antwoord

Vragen en antwoorden over rVDM. 

Waarom werkt de overheid eigenlijk toe naar een digitale mestketen?

Door digitale en realtime verantwoording van mesttransporten zal de naleving van regelgeving door ondernemers verbeteren en is er meer inzicht in de meststromen. Het is een robuust systeem waarmee fraude wordt tegengegaan. Bij de meeste transporten van dierlijke mest wordt nu nog een papieren Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM) gebruikt. Na het transport worden de gegevens van dit VDM digitaal gemeld bij RVO. Sinds de invoering van het huidige stelsel is er veel veranderd op het gebied van elektronische vastlegging van data. Het nieuwe systeem speelt hierop in waardoor de transporten van dierlijke mest digitaal, vooraf en in realtime geregistreerd kunnen worden.  

Wat vind ik op internetconsultatie.nl?

Op 18 mei 2020 start de internetconsultatie over aanpassing van regels ten aanzien van mesttransporten  met het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet rVDM. In de kern gaat dit over het invoeren van het digitaal en real time registreren van mesttransporten. Iedereen kan schriftelijk reageren via www.internetconsultatie.nl/rvdm en zo zijn of haar visie op de nieuwe regels aan het kabinet meegeven. 

Hoe lang duurt de internetconsultatie?

Iedereen heeft de gelegenheid schriftelijk te reageren op het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet rVDM. Deze internetconsultatie blijft open tot 15 juni 23.59 uur.

Hoe kan ik reageren?

Reageren is eenvoudig: u gaat naar www.internetconsultatie.nl. Daar vindt u alle consultaties over concept-regelingen vermeld waarop u nu kunt reageren. Ook via de zoekfunctie kunt u openstaande consultaties zoeken en bekijken. Voor het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet rVDM zoekt u op ‘Wijziging Ubm i.v.m. digitale verantwoording vervoer meststoffen’.

U kan ook rechtstreeks naar deze consultatie gaan via www.internetconsultatie.nl/rvdm 

Wat kunnen we vertellen over de veranderingen, waarvoor de internetconsultatie gestart is?

De overheid wil mesttransporten digitaal en realtime vastleggen waardoor meststromen beter gevolgd kunnen worden. Dit voornemen is in september 2018 aangekondigd in het rapport Versterkte Handhavingsstrategie Mest. Hieruit volgde het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet rVDM (Ubm rVDM). Dit besluit regelt de invoering van een digitale verantwoording van mesttransporten. In de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm) wordt de digitale verantwoording verder ingevuld. Daarnaast wordt in de Urm uitgewerkt welke transportregels in specifieke situaties gelden. Omdat er een nauwe samenhang is tussen het Uitvoeringsluit Meststoffenwet rVDM en de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet is in de toelichting op de regels uit het Uitvoeringsluit Meststoffenwet rVDM al uitgebreid ingegaan op de contouren van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Daarop kan dus nu al in de consultatie gereageerd worden.

Wat gebeurt er precies?

Het papieren Vervoersbewijs Dierlijke meststoffen (VDM) maakt straks plaats voor een set digitale berichten, die samen het nieuwe digitale vervoersbewijs vormen. Hiermee worden berichten met informatie over een mesttransport onmiddellijk, efficiënt en zo veel mogelijk geautomatiseerd naar de overheid gestuurd.

Wat doet de overheid met uw inbreng?

De opbrengst uit deze internetconsultatie gaat de overheid - waar mogelijk- verwerken in de wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet rVDM en betrekken bij de uitwerking van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm). Hierbij maakt de overheid een afweging tussen uitvoerbaarheid voor de ondernemer en de uitgangspunten en de robuustheid van de regelgeving. Na afloop van de consultatie wordt een verantwoording gegeven van de overwegingen die gemaakt zijn bij het verwerken van uw inbreng. De verantwoording is op een later moment te vinden op www.internetconsultatie.nl en in de toelichting op het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet rVDM.

Wanneer gaat de nieuwe regeling in?

De Minister van LNV streeft naar invoering van het digitaal en realtime melden van de mesttransporten per 1 januari 2021.

Wat is de aanleiding voor versterkte handhaving?

Niet naleving van de regelgeving bij transport van mest leidde breed in de samenleving en bij de Europese commissie tot een oproep om strengere en betere handhaving van het mestbeleid. Zowel de overheid en de sector zetten in op transparante verantwoording van mesttransporten. Transparantie kan fraude voorkomen en draagt bij aan een gerichtere aanpak van de risico nemende bedrijven.

Waarom helpt deze digitalisering bij versterkte handhaving?

Het digitale en realtime systeem van de overheid zorgt voor beter inzicht en verantwoording van vervoersstromen. Ingezet wordt op een gelijk speelveld voor ondernemers. Het wordt mogelijk om gericht en real time te controleren op afwijkende transportbewegingen. Bovendien maakt digitalisering het mogelijk om fraudeurs sneller en effectiever aan te pakken.

Wat gebeurt er nog meer om fraude tegen te gaan?

In de Versterkte Handhavingsstrategie Mest (VHS) staan meerdere sporen om fraude aan te pakken die zich richten op preventie of repressie. Behalve de preventieve maatregelen met inzet van moderne technologie voor het doorgeven van meldingen van mesttransporten zet de Minister repressief ook de toezichts- en handhavingscapaciteit gerichter in. Zo wordt er verder gewerkt aan verbetering van de risicoanalyses om gebieden en delen van de mestketen te identificeren waar het risico van niet-naleving het grootst is. En ook versterken we de handhavende instanties.

Cookie settings